Algemeen

In het schoolplan staan de activiteiten en vakgebieden beschreven die in het basisonderwijs verplicht zijn. De inhoud moet voldoen aan de kerndoelen zoals die omschreven zijn in de wet primair onderwijs. Daarnaast heeft het onderwijs op De Getijden de meerwaarde van de montessorimethode en extra aandacht voor Kosmisch Onderwijs en cultuureducatie.
 

Montessori

Wat is Montessori onderwijs?
Binnen het Montessori onderwijs wordt gewerkt volgens de opvoedingsmethode van Maria Montessori. Dat betekent dat we er vanuit gaan dat kinderen van nature nieuwsgierig zijn en willen leren. In de opeenvolgende fases van hun ontwikkeling zijn kinderen gevoelig voor de verschillende niveaus binnen de ontwikkelingslijnen voor rekenen, taal en wereldoriëntatie. Natuurlijk zijn kunstzinnige vorming en bewegingsonderwijs ook een belangrijk deel van de ontwikkeling. Het is van belang op het juiste moment specifieke leerinhouden aan te bieden waar het kind aan toe is. Voor een ieder geldt immers, je leert en onthoudt dingen beter als je er geïnteresseerd in bent en als je zelf ontdekt hoe iets werkt of waarom iets is zoals het is. 

Montessori onderwijs in onze praktijk
Binnen onze school verwerken we deze opvoedingsmethode zo, dat ons onderwijs aansluit bij de tijd waarin we nu leven. Op school is het van belang dat de kinderen op het juiste moment worden uitgedaagd om zich te ontwikkelen op een bepaald gebied. Dat uitdagen gebeurt door een aantrekkelijke leeromgeving waarin verschillende onderdelen van belang zijn:  

  • Een uitdagende, inspirerende en geordende omgeving, voorzien van aantrekkelijke leermaterialen, computers, schooltuin, thematafels en aandacht voor het werk van de kinderen.
  • Door verschillende jaargroepen in één klas (groep 1/2, groep 3/4/5 en groep 6/7/8) leren de kinderen van elkaar. Ze zien elkaars werk, raken daarin geïnteresseerd, gaan samenwerken of helpen elkaar. Daarnaast leren ze omgaan met verschillende rollen. Je bent op school in iedere bouw een keer de jongste, de middelste of de oudste van een groep.  
  • De ontwikkeling van ieder kind wordt door de leraar nauwkeurig gevolgd. Meer informatie over ons leerlingvolgsysteem vindt u bij het kopje leerlingvolgsysteem. In de dagelijkse praktijk wordt het leerproces op gang gehouden waarbij het kind zelf kennis vergaart en zich ontwikkelt. Bij kinderen waar sprake is van dit proces motiveren we door te gaan, bij de kinderen waar dat nodig is, grijpen we in door bijvoorbeeld bij te sturen door keuzebeperking of extra leerinhouden aan te bieden.

Taalonderwijs

Taal is het instrument om met elkaar contact te leggen en met elkaar te praten. We besteden aandacht aan praten, leren luisteren en het vormen van een eigen mening. Leerlingen die hun leesvaardigheid gemotiveerd vanuit zichzelf ontwikkelen, werken veel zelfstandig en leerlingen die meer moeite hebben met lezen worden door de leerkracht en door leesouders extra begeleid. We werken naast het montessorimateriaal met methodes . In groep 3 werken we met de nieuwste versie van de leesmethode Veilig Leren Lezen. We verliezen daarbij onze montessorivisie niet uit het oog en werken zo met de deze methode dat kinderen materialen aangeboden krijgen op het moment dat ze er aan toe zijn. Dat betekent dat kinderen die al eerder dan groep 3 gemotiveerd zijn om te leren lezen ook al eerder mogen werken met de materialen van VLL. Kinderen van groep 4 t/m 8 (soms al in groep 3) werken met Estafettelezen. Estafette zorgt ervoor dat elke leerling de materialen krijgt op het juiste AVI-niveau in combinatie met de juiste aanpak. Vanaf groep drie werken leerlingen ook met de taalkast van Taal: doen! van AVE.IK.  


Cultuureducatie

In alle groepen wordt aandacht besteed aan de expressieve vakken handvaardigheid, tekenen, schilderen, drama en muziek. De werkgroep muziek wordt gevormd door ouders. Deze muziekouders verzorgen wekelijks muzieklessen die aansluiten bij het thema in de klas. 

We vinden de culturele ontwikkeling van kinderen belangrijk en werken hiervoor samen met het K&C expertise centrum en projectorganisatie kunst en cultuur.  In de acht jaar dat de kinderen bij ons op school zitten willen we ze kennis laten maken met kunstuitingen, ons cultureel erfgoed en we brengen bezoeken aan theater en concerten.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Wij vinden een goede sfeer op school uitermate belangrijk. Om te bevorderen dat de kinderen zich veilig voelen op school en goed omgaan met elkaar, gebruiken wij het volgsysteem Zien!
 

Godsdienst

Op school besteden we ook aandacht aan godsdienst. Denk bijvoorbeeld aan feestdagen zoals Kerst en Pasen of bij vakken als wereldoriëntatie waar grote wereldgodsdiensten worden behandeld. 
 

ICT

De school beschikt over iPads, laptops en computers  die intensief worden gebruikt voor onder meer het zoeken van informatie, het schrijven van teksten en het maken van presentaties. De kinderen werken daarnaast met Rekentuin en Taalzee waarmee vaardigheden worden geautomatiseerd. In alle groepen beschikken wij over een digitaal schoolbord waar we nog iedere dag nieuwe leermogelijkheden mee ontdekken. 
 

Leerlingvolgsysteem

Wij werken met het leerlingvolgsysteem Parnassys en de methode- en Citotoetsen om de ontwikkeling van de kinderen te kunnen vergelijken met de norm. Hieruit kunnen wij opmaken of wij als school het juiste onderwijs bieden en geen steken laten vallen. Meten is weten!