Extra verlof

Vervroegde vakantie, verlate terugkomst of extra vakantie

Verlengen van een vakantie is - zeer bijzondere omstandigheden daar gelaten - niet mogelijk. 
Wat die bijzondere omstandigheden zijn, is, zolang het om niet meer dan enkele dagen gaat, ter 
beoordeling van de directeur. 

Verzoeken om extra vakantie worden alleen gehonoreerd indien de aard van het beroep van één van de ouders daartoe speciaal aanleiding geeft. U dient dat aan te tonen door middel van een 
werkgevers-verklaring waarin dat verklaard wordt. 
 
Aan een dergelijk verlof zijn twee beperkingen verbonden: 
a. verlof wordt niet verleend in de eerste twee weken van het schooljaar 
b. een dergelijk verlof kan maar één keer per schooljaar worden verleend. 
 

Bij familieomstandigheden 

Er is een aantal dagen waarop u voor uw kind(eren) vrij kunt vragen. Over het algemeen zijn het die dagen, waarvoor elke werknemer ook verlof kan opnemen. Voorbeelden: bijwonen huwelijk, 25- en 40-jarig jubileum, begrafenissen van directe verwanten. 
 

Voor het vervullen van plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging

Daarnaast kan een leerling in een zeer beperkt aantal gevallen vrijaf krijgen als hij/zij een aan 
godsdienst of levensovertuiging verbonden plicht moet voldoen. Hierbij moet bedacht worden, dat niet elke gewenste deelname aan bijeenkomsten op godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag als godsdienstplicht is aan te duiden. 
 

Hoe aan te vragen

Verzuim, anders dan door ziekte, moet altijd ruim vooraf (indien mogelijk veertien dagen) schriftelijk worden aangevraagd. Iedere school heeft hier een standaard aanvraagformulier voor dat binnen L&E wordt gebruikt. Voor maximaal 10 schooldagen moet dat bij de directie geschieden. Bij meer dan 10 dagen moet u dit verzoek -eventueel door tussenkomst van de school - richten aan de betreffende ambtenaar leerplichtzaken in de woongemeente. 
Bij een eventuele afwijzing kunt u bij de ambtenaar leerplichtzaken in beroep gaan op grond van het gestelde in de Algemene Wet Bestuursrecht. 
 
Aanvraagformulier extra verlof - klik hier voor het formulier