Betrokkenheid

Betrokkenheid en informatievoorziening

Wij vinden het belangrijk dat ouders en school een goed contact hebben en elkaar respecteren.

We houden u op de hoogte houden van de ontwikkelingen van uw kind. Dit betreft zowel de voortgang van het leren als de sociaal-emotionele ontwikkeling. We zullen er altijd naar streven om voor uw kind een veilig schoolklimaat te scheppen waarin uw kind zich maximaal kan ontplooien.

We verwachten dat u betrokken bent bij de ontwikkeling van uw kind. Wij vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent van de ontwikkeling op school en vinden het fijn als u ons van de ontwikkeling thuis op de hoogte houdt. Het is voor ouders en team plezierig elkaar te kennen en van tijd tot tijd overleg met elkaar te hebben, zodat de school en thuissituatie zo goed mogelijk op elkaar aansluiten.

Ouders krijgen informatie door middel van:

- de informatie-avond aan het begin van het schooljaar;
- de oudergesprekken, tweemaal per jaar;
- een gesprek op uw verzoek of op verzoek van de school;
- de nieuwsbrief 'Even Bijpraten';
- de schoolgids;
- het schoolplan;
- de open dag;
- informatie van de medezeggenschapsraad;
- de website;
- speciale ouderavonden als er ingrijpende veranderingen in de school- of  
  onderwijssituatie zijn;
- foto's van activiteiten, uitstapjes e.d.