Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad (mr) worden alle schoolse zaken met de ouders besproken. De mr geeft advies en/of instemming over het beleid en de uitvoering daarvan op onze school.
In de mr zitten minimaal twee ouders en twee leerkrachten. De mr vergaderingen zijn openbaar. De ouders worden via de website en de nieuwsbrief op de hoogte gehouden. De oudergeleding vertegenwoordigt de ouders en wil graag horen wat er leeft.

De MR van De Getijden bestaat uit:

Marcel van Harten, ouder
Eva Petersma, ouder / secretaris
Ellie Boer, leerkracht

Astrid Wolf, leerkracht

Notulen van de MR vergaderingen worden op op de website geplaatst, nadat ze zijn vastgesteld.